Persondatapolitik

Persondatapolitik for konsultationer ved Autoristeret Psykolog Katrine Bonnevie, yder. nr. 720925.
 
Ifølge europærisk lovgivning med virkning fra 25. maj. 2918, skal jeg informere dig om, at det i forbindelse med dine konsultationer her er et lovkrav, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.
 
1) Hvilke oplysninger behandler jeg ?
I forbindelse med dine konsultationer på klinikken noterer jeg oplysninger om dine forhold, til brug for den journalførelse, som jeg efter psykologloven, har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Psykologlovens kapitel 1 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 567 af 19.05.2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optagelser).
Ud over de oplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. din egen læge eller dit forsikringsselskab.
 
Oplysningerne anvendes til visitation, behandlingsgrundlag og de administrative funktioner der er forbundet hermed.
 
Jeg registrerer også oplysninger om dig, til brug for afregningsformål. (Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesfororningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Indtil 25. maj 2018: Persondatalovens §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).
 
Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følesomme oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg har en aftale med en godkendt sundhedsdatabehandlingsudbyder.
 
2. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger, må som udgangspunkt, kun ske med dit samtykke.
I særlige tilfælde, kan der efter reglerne i Sundhedsloven, ske videregivelse uden samtykke.
Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kap. 9.
Er du henvist via egen læge og får du behandling med tilskud fra det offentlige, skal jeg ved enhver behandlings opstart sende et opstartsnotat til din læge, ligesom jeg ved behandlingens ophør skal sende vedkommende et afslutningsnotat (epikrise). Dette forgår via et sikkert og lukket system (edifact).
Hvis der , i min vurdering, er alvorlig risiko for skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at en mindreårigs udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.
 
De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveklses med betalingsformidlere , idet omfang det er nødvendigt for at modtage betalingerne, og for revision.
 
3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er min. 5 år fra det seneste notat i journalen (§15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19.05.2017, §6 ).
 
4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens §24 må der ikke slettes oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.
 
5. Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med den måde jeg håndterer oplysninger om dig på, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, så jeg kan forklare hvorfor jeg har gjort som jeg har, og om muligt ændre det du er utilfreds med.
Derudover kan klage over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, www. datatilsynet.dk
 
 
 
 
 
Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk